Tụng Kinh Hàng Tuần

  • Tụng Kinh Hàng Tuần 

Chũ Nhật

10:30 am - 12:00 pm

Kính Mời Quý Phật Tữ Về Chùa Tụng Kinh

 

  • Khai Kinh Ngũ Bách Danh (Hoàn Kinh) - Lạy 200 Lạy

Chũ Nhật, ngày 27 tháng 3 năm 2016

10:30 am - 12:00 pm

Kính Mời Quý Phật Tữ Về Chùa Tụng Kinh

 

  • Khai Kinh Ngũ Bách Danh - Lạy 300 Lạy

Chũ Nhật, ngày 20 tháng 3 năm 2016

10:30 am - 12:00 pm

Sư Cô: Nguyên Thuần

Sư Cô: Nguyên Chung

 

2419 Briggs Chaney Rd.

Silver Spring, MD 20905

Phone: (301) 388-0868

Email: chuatuanmaryland@gmail.com

Website: chuatuanmaryland.com