THƯ VIỆN ẢNH

Hình ãnh xây dựng chánh điện Chùa Từ Ân (Khỡi công ngày 13 tháng 4 năm 2016)