Updated by Tịnh Phúc - August 4, 2023

Chùa Từ Ân, Maryland U.S.A

Photos: Chùa Từ Ân - Đại Lễ Vu Lan - Ngày 1 Tháng 9 Năm 2019

                               

Photos: Trai Đàn Cầu Siêu Chùa Từ Ân - Ngày 31 Tháng 8 Năm 2019

                                         

Tụng Kinh Niệm Phật Hàng Tuần

 

Tụng kinh niệm Phật (Tụng chính là đọc, Niệm là nhớ) nghĩa là miệng đọc tâm nhớ, miệng và tâm hợp nhất, nhất tâm đọc và nhớ lời kinh Phật và Danh Hiệu của Phật.

 

Chũ Nhật Hàng Tuần

10:30 am - 12:00 pm

Kính Mời Quý Phật Tữ Về Chùa Tụng Kinh Niệm Phật

 

                                                                        TK. Thích Nữ Nguyên Thuần

Sư Cô: Nguyên Thuần

Sư Cô: Nguyên Chung

 

2419 Briggs Chaney Rd.

Silver Spring, MD 20905

Phone: (301) 388-0868

Email: tuantempleusa@gmail.com

Website: chuatuanmaryland.com